Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Esier Art

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het tijdens de levering van het product bijgevoegde Europese modelformulier voor herroeping;

Identiteit van ondernemer: 

Esier Art

Handelend onder domeinnaa: Esierart.com

Vestigingsplaats: Hilversum 

email adres: sales”esierart.com

KvK nr: 82099154

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Esier Art.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Het aanbod bevat originele kunstwerken en reproducties daarvan en op maat gemaakte portretten.
 3. Indien de klant een proeffoto als model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijke hebben afgesproken dat de te leveren producten met het model overeenstemmen.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst  aan de consument de volgende informatie meesturen:
 • contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt;
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat gemaakt is of aangepast;
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygienische redenen (ondergoed, badkleding enz);
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s etc);
 • het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdbesteding is;
 • het product geen los tijdschrift of krant is;
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via sales@esierart.com, indien gewenst met behulp met het herroepingsformulier dat via de website van Esier Art, esierart.com, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Esier Art bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de daarvoor geldende bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (bijgevoegd bij levering van het product) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien hier niet meer aan kan worden voldaan dient de consument contact op te nemen met de ondernemer en zal de consument verzocht worden het product in goed overleg met de ondernemer bij laatstgenoemde af te leveren. Indien toch voor retourzending wordt gekozen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig verpakken en schadeloos afleveren van het product bij de ondernemer.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De consument is hiermee bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden akkoord gegaan. Enkel wanneer de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet zelf te dragen.
 5. In het geval dat de consument een product op maat (te beschouwen als een dienst) heeft laten maken, maar vervolgens nog voor het verstrijken van de geldende bedenktijd een beroep doet op zijn recht tot herroeping, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Esier Art hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Esier Art hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderzins kenbaar zijn gemaakt (bijv Etsy) kan Esier Art ter allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Esier Art niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komeon van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Esier Art heeft geretourneerd, dan zal Esier Art eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen/.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Esier Art voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig geretourneerd, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor de rekening van de consument

Eigendomsvoorbehoud

 1. Esier Art blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Esier art op grond van wat voor met Esier Art gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Esier Art zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Esier Art een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Esier art het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering en uitvoering

 1. Levering vindt in het algemeen plaats na betaling van de producten.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Voor op maat gemaakte artikelen zal eerst een proeffoto opgestuurd worden naar de klant. Indien het artikel naar tevredenheid wordt gevonden, zal naar betaling en levering overgegaan worden. Indien de proeffoto niet naar wens is, zal Esier Art proberen in overleg met de klant veranderingen aan te brengen in een poging de overeenkomst alsnog af te ronden.  Bij ontbinding van de overeenkomst op dit gegeven moment, zal geen product geleverd worden.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Esier Art het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.   
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldenverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Esier Art kan tegenwerpen.
 6. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 7. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 8. Met inachtneming van hetgeen hierover in ‘het aanbod’ van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 9. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levertijd

 1. De door Esier Art opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestel proces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Esier Art.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Esier Art niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hiervoor iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke Levering

De klant dient hiervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  De opties voor verzending worden gegeven bij de bestelling.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Esier Art niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Esier Art bij gebreke waarvan Esier Art niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. INdien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel aan de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige, dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de  producten die het voorwerp zijn van overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk  worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Esier Art tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Esier Art geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Esier Art geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kon verwachten, dan dient de klant Esier Art daarvan zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Esier Art uiterlijk binnen 2 maanden na constatering  van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Esier Art in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Esier Art gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekstelling

 1. De klant dient ingebrekstellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Esier Art.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekstelling Esier Art ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.